در صورت تمایل به واگذاری اجرای پروژه به شرکت نوآوران فناوری پارسی استراباد