نمونه اجرایی برخی از پروژه های شرکت نوآوران فناوری پارسی استراباد