مشتریان خدمات شرکت نوآوران فناوری پارسی استرآباد به شرح زیر می باشند: